Eén van de laatste gebieden waar ‘Duurzaam Veilig' nog niet geheel is ingevoerd is het gebied ten zuidoosten van de stad met daarin gelegen de dorpen Engelbert en Middelbert. Deze dorpen worden conform ‘Duurzaam Veilig' ingericht als verblijfsgebied met een maximum snelheid van 30km/h. De wegen in het buitengebied worden op een sobere manier ingericht als verblijfsgebied met een maximum snelheid van 60km/h.

 map

Engelbert

Op dit moment geldt binnen de bebouwde kom van Engelbert een snelheidsregime van 50km/h, met uitzondering van het nieuwbouwgebied Lintweg/Lintdal, dit is reeds ingericht als 30 km/h-gebied. In 2006 is in Engelbert op drie locaties binnen de bebouwde kom de snelheid gemeten en zijn de intensiteiten geteld. Uit onderstaand tabel blijkt dat er in het dorp erg hard gereden wordt.

Snelheden Engelbert (2006)

 

Snelheid (km/h)

Intensiteit (mvt/etmaal)

 

V gemiddeld

V85[1]

werkdag

weekdag

Olgerweg

57

67

2.700

2.400

Engelberterweg

57

67

1.100

1.000

Woldjerspoorweg

60

70

1.400

1.300

Binnen Engelbert zijn dan ook een aantal fysieke maatregelen nodig om het snelheidsregime van 30km/h te kunnen bewerkstelligen. Daarbij valt te denken aan het versmallen van een aantal weggedeelten en het aanleggen van kruispuntplateaus.

 

Middelbert

In Middelbert geldt op dit moment een maximum snelheid van 50 km/h. Uit tellingen uit 2006 is gebleken dat er veel sneller wordt gereden (V-gemiddeld = 59km/h; V85 = 70km/h), de intensiteiten liggen niet hoog (in 2006 op een gemiddelde werkdag ca. 1.370 en op een weekdag 1.230 motorvoertuigen).

 Middelbert bestaat uit een lange, rechte weg waaraan verspreid woningen liggen. Daarnaast is er enige geconcentreerde bebouwing ter hoogte van het kruispunt Olgerweg-Middelberterweg. In Middelbert wordt 30km/h ingevoerd waarbij ter hoogte van het kruispunt. Fysieke maatregelen worden genomen zoals het aanleggen van een kruispuntplateau.

 

Buitengebied

Het buitengebied van Middelbert/Engelbert bestaat uit de wegen Driebondsweg, Middelberterweg, Olgerweg en de Woldjerspoorweg. Op deze wegen geldt nu nog een snelheid van 80km/h. In overeenstemming met het categoriseringsplan uit 2001 wordt op deze wegen de snelheid teruggebracht naar 60km/h. Dit door het aanbrengen van nieuwe belijning voor 1,25m brede fietssuggestiestroken. Indien wenselijk kunnen deze fietssuggestiestroken uitgevoerd worden met rood asfalt.

De totale investering voor Engelbert en Middelbert is geraamd op circa € 300.000,-.

 

Aandachtspunten

  • Het gebied Engelbert/Middelbert maakt onderdeel uit van de uitbreidingslocatie Meerstad. Meerstad omvat de aanleg van een groot meer en de bouw van +/- 10.000 woningen. Bij de herinrichting tot verblijfsgebied vindt afstemming plaats en wordt rekening gehouden met de aanleg van Meerstad.
  • Tevens vindt afstemming plaats met de gemeente Slochteren over de aansluitingen op de Borgweg en de Hoofdweg.
  • De route Sontweg - Driebondsweg is één van de hoofdfietsroutes naar Meerstad. Om deze route daadwerkelijk allure mee te geven wordt er vanuit het programma Meerstad ingezet op een hoogwaardige kwaliteit van deze route. De route Driebondsweg/Sontweg wordt de hoofdsluiting van Meerstad en krijgt een in twee richtingen berijdbaar vrijliggend fietspad. Ook wordt in het ontwerp van de nieuwe Driebondsweg voorzien in een verkeersveiliger kruispunt met de Middelberterweg.
  • De N360 is een nieuwe route N360 richting Delfzijl en wordt onderzocht door de provincie. De gemeente is betrokken bij het onderzoek. Het studiegebied is uitgebreid en vergroot tot ten zuiden van het Eemskanaal, zodat een tracé door het Meerstadgebied tot de mogelijkheden behoort. Dit kan gevolgen hebben voor de functie, en daarmee de inrichting, van de Driebondsweg.

[1] V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden op een weg met vlot verkeer en onder normale weersomstandigheden.

Lees volledig document van de Gemeente Groningen.