Aanwezig:

Rina Stevens, Jolanda Veldhuizen, Anneke Oosterhuis, Kees Oosterhuis, Henk Nijstad, Arno1d He1mante1, Griet Schnuck-v/d Tuuk, Ali Knollema, Evert Schwankhaus. , Ties Dijkhuis, Boelie en Roelie Norder,, Henk Ritsema, Annet Ritsema, Noor Wit, Anneke Clemens en Janny Landman.
Bestuursleden: Wim Stevens (voorzitter), Masja Zwart (penningmeester), Wilma Ritsema (interim secretaris),  Hindrik Mulder en Jacob Kuil.

1. Opening

Voorzitter Wim Stevens spreekt het welkomstwoord uit op de 90e jaarvergadering.

 

2. Notulen van 18 februari 2015

Notulen worden goedgekeurd.  Op de agenda staat 18 maart, maar moet 18 februari zijn.

3. Jaarverslag

Geen vragen over jaarverslag.

4. Financiële stukken

Geen vragen. Er wordt geen dé-charge gevraagd aan de ledenvergadering omdat de kascommissie nog geen contrôle heeft gedaan.
Annet Ritsema stelt zich beschikbaar als tweede lid van de kascommissie. De vergadering is akkoord dat het oordeel van de kascommissie in het volgende Meernieuws wordt vermeld.

5. Nieuw bestuur

Wim Stevens is herkiesbaar
Wilma Ritsema is herkiesbaar
Hindrik Mulder is herkiesbaar
Masja Zwart is herkiesbaar
Kees Oosterhuis is verkiesbaar
Jaqueline Töben is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
Jacob Kuil is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar

Ali Knollema en Ties Dijkhuis stellen voor een rooster van aftreden te maken.  Bestuur zal dit in de bestuursvergadering meenemen. De meeste (herkiesbare) kandidaten zijn (na op dit moment reeds drie jaar in het bestuur te hebben gezeten) sowieso van plan maar een jaar door te gaan.
Alle kandidaten zijn bij acclamatie gekozen. Kees stelt zich voor. Sinds 2000 woonachtig aan het Lintdal, sinds kort (iets) minder werkend (pensioen) en na een aantal keren lid van de kascommissie te zijn geweest vond hij dat zo leuk, dat hij heeft besloten zich nu kandidaat (als penningmeester) te stellen. Kees wordt met applaus welkom geheten!

6. Toelichting op verschillende zaken

a.Bordjes Engelenmeerpad

Een bestuurslid heeft de klus op zich genomen om voor het Engelenmeerpad een bord te laten maken waarop de fruitbomen staan, en kleine naambordjes voor bij elke boom. Een leuk idee, en de borden zien er ook mooi uit. Helaas blijkt de opdracht 4800,00 euro te kosten. Veel meer dan binnen het bestuur was afgesproken. Toen de opdrachtbevestiging kwam, was het al te laat om de opdracht te stoppen. Deze bleek al in februari in productie te zijn genomen. Bestuur heeft besloten de borden – omdat er zowel een mondelinge als een schriftelijke opdracht is gegeven door een bestuurslid – nu toch af te nemen. Omdat alles reeds geproduceerd, dan wel besteld was, viel aan de prijs weinig meer te doen. Juridisch staat de vereniging niet sterk, in de statuten staat dat ‘het bestuur’ bevoegd is te handelen.

Bestuur is voornemens de statuten aan te passen, om de tekenbevoegdheid duidelijker vast te leggen.
Van Vereniging Groninger Dorpen is een advies ontvangen over mogelijke aanpassingen om een  financieel verantwoord beleid te voeren.
Tip van Ali Knollema is om -  waar mogelijk – procedures vast te leggen in een huishoudelijk reglement.

b . Diversen

Deze lente gaat de Belangenvereniging een struinpad langs de Borgsloot verstevigen met zand. Pad loopt vanaf Engelenmeerpad naar Woldjerspoorweg (aan de dorpskant) en vanaf Woldjerspoorweg naar bestaande fietspad van Borgsloot naar Hoofdweg (aan de Hoofdwegkant).
Vrijwilligers zullen het pad regelmatig maaien, bestuur schaft daarvoor met subsidie van de gemeente, een zitmaaier aan. Vrijwilligers moeten nog worden geregeld.
Daarnaast worden er wandelpaden aangelegd als het nieuwe zanddepot wordt gerealiseerd. Vanaf de Engelberterweg naar de Borgsloot, waar dan een extra brug overheen komt, die weer aansluit op het struinpad langs de Borgsloot.

Nijstad waarschuwt voor het ontbreken van een totaalplan, waarin de afscheiding van de parallelweg en de Engelberterweg, alsmede een afscheiding tussen het dorp en eventueel nog te realiseren bedrijventerrein ligt vastgelegd. Er is nu nog geen officiële aankondiging van een zanddepot, maar wel een vergunningsaanvraag voor een parallelweg. Behalve een tekening, geen andere schriftelijke bevestiging van de wandelpaden die ons zijn toegezegd. Het bestuur zal een brief naar Meerstad en de gemeente sturen om een aantal toezeggingen vast te leggen, alsmede de vraag naar de planning.

Vanaf het industrieterrein, over de Hunze, door de Hunzezone komt een fietspad richting Kielerbocht. Het bstuur en omwonenden vinden dit volstrekt onzinnig en hebben dat ook meermaals aangegeven. Gemeente heeft zich er in vastgebeten en zet door.

c. Verkeerssituatie

Verkeerssituatie in de Lintdorpen is weinig verbeterd sinds de aanleg van de drempels en 30km zone. Standpunt van het bestuur is dat al deze halve maatregelen niet leiden tot veiliger lintdorpen. Alleen een fysieke afscheiding tussen autoweg en fietsen/wandelaars zal de dorpen echt veiliger maken. Dit blijft dan ook de voornaamste inzet richting gemeentepolitiek. Het bestuur heeft inmiddels met een aantal politici gepraat, en ook de ouderraad van de school de Driebond benaderd om de samenwerking te zoeken.

Werkgroep verkeersveiligheid: bewoners Noor Wit, Anneke Clemens en Annet Ritsema  melden zich aan.

Opmerkingen verkeer vanuit de aanwezigen:
De kruising Engelberterweg en Lintweg is sinds vorig jaar geen voorrangskruising meer. Omdat de auto’s op de Engelberterweg nog steeds veel te hard rijden en nauwelijks voorrang verlenen, is de kruising echter veel gevaarlijker geworden. Met name fietsers worden snel van de sokken gereden. Het bestuur geeft dit punt (alsnog) door aan de gemeente. Bewoners kunnen dit ook zelf aangeven via ‘Meldstad’.

Fietspad van Lintdal richting de A7 is erg slecht. Pad is slecht, te smal en de berm is erg diep. Het pad moet verbreed en vernieuwd worden.  Het bestuur heeft hier bij de gemeente reeds melding van gemaakt. We zullen in Meernieuws een bericht opnemen dat ook bewoners dit via ‘MeldStad’ moeten gaan doorgeven. Dit heeft het bestuur meerdere keren reeds opgenomen in Meernieuws. Hoe meer meldingen, des te sneller de gemeente actie gaat ondernemen.

d. Toekomst Belangenvereniging:

Vereniging bestaat 90 jaar, maar de vraag is hoe de toekomst bestendigd kan worden. Er zijn nu eigenlijk te weinig bestuursleden. De voortgang is in het geding. De MEERdorpen hebben een belangenvereniging nodig.
Henk Ritsema geeft aan dat persoonlijke benadering meestal het beste werkt. Dit doet het bestuur al regelmatig, toch blijft het lastig om bestuursleden te vinden.
Dijkhuis: op politiek niveau staat de positie van besturen en verenigingen onder druk.

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Wim Stevens: samenwerking met andere organisaties (ouderraad, MFC-bestuur, voetbalvereniging) werkt
Arnold Helmantel: via de website kunnen e-mailadressen van leden/dorpsbewoners verzameld worden (zodat we gaandeweg een mailing-systeem op kunnen zetten.)
Noor Wit geeft aan wel een Facebookgroep te willen maken voor de belangenvereniging.
Jolanda Veldhuizen: op vrijdag breng ik de post rond, flyers van de belangenvereniging kunnen dan mee.
Masja Zwart: in Meernieuws kunnen we vacatures gaan plaatsen voor ‘klussen’ etc. om wat extra handen voor de vereniging te krijgen.
Wilma Ritsema: we willen graag één of twee extra AED’s plaatsen in de dorpen, zodat die in de buurt zijn en 24 uur per dag voorhanden zijn. Daarnaast moeten er dan ook bewoners zijn die kunnen reanimeren. Een cursusavond zou dan georganiseerd moeten worden. Actie wordt in gang gezet.
AED in MFC wordt binnenkort verplaatst naar de hal, zegt Ali Knollema. AED bij Kuil hangt binnen, als de belangenvereniging een ‘kast’ o.i.d. levert dan komt die buiten te hangen. In Spoorheem hangt ook een AED te hangen in de hal.
De heer Schwankhaus geeft aan dat er veel hondenpoep bij het Engelenmeerpad ligt. Ook rijden er soms auto’s over het Engelenmeerpad. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Gevolg is diepe sporen naast het pad. Er is een paaltje nodig aan de Engelberterweg-kant.
De school is reeds bezig met het maken van bordjes ‘anti-hondenpoep’.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst.