De periode van contributie-inning is weer aangebroken. Dat betekent elk jaar veel werk voor de bestuursleden. We moeten na ons werk de huizen langs, en treffen dan nog lang niet iedereen thuis aan. Voor sommigen blijkt het contributielopen zelfs een reden om niet in de Belangenvereniging mee te willen draaien, terwijl we juist om enthousiaste vrijwilligers staan te springen.

De Belangenvereniging is al een aantal jaren bezig geweest over te stappen op automatische incasso en veel dorpsbewoners maken daar inmiddels gebruik van. Uw machtiging bespaart onze vrijwilligers, die allemaal drukke banen hebben, erg veel werk. Die tijd besteden we liever aan inhoudelijk werk voor de dorpen; de lobby voor het fietspad naar de Hoofdweg bijvoorbeeld, het realiseren van ommetjes, en het overleg met de wijkagent om maar eens iets te noemen.

Hoewel nog niet alle leden gebruik maken van automatische incasso, heeft het bestuur besloten met ingang van 2013 definitief over te stappen op automatische incasso. Alle leden die dit nog niet doen krijgen eind december een brief met een automatisch incassoformulier en een retourenvelop thuis. We verzoeken iedereen met klem om deze in te vullen en op te sturen.

Bij de leden die reeds gebruik maken van incasso wordt de jaarlijkse contributie van 5 euro eind december van de rekening afgeschreven. Het gaat om de contributie voor het jaar 2013. De lidmaatschapskaart krijgen mensen zoals vanouds in de brievenbus. Mensen die om de een of andere reden geen automatische incasso willen invullen, kunnen de contributie ook rechtstreeks overmaken op ons bankrekeningnummer 346.211.328. Belangrijk is om hierbij altijd uw straat en huisnummer te vermelden! Er zijn nogal wat mensen met dezelfde achternamen in onze dorpen, en we willen natuurlijk wel weten wie de contributie heeft betaald.