Groningen, 3 mei 2021

 

Aan:     Leden van het College van Burgemeester en Wethouders en coalitieleden van de Gemeenteraad van Groningen

Betreft: Participatie windturbines Roodehaan

 

Zeer teleurgesteld zijn wij als Belangenverenging, die de belangen van in ieder geval 75% van onze dorpelingen tracht te behartigen, over de manier waarop u besloten hebt om windturbines te plaatsen in Roodehaan.

Al 95 jaar heeft onze verenging volgens de statuten tot doel “het in de ruimste zin behartigen van de belangen van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de zogenaamde M.E.E.R.-dorpen, teneinde de leefbaarheid in de dorpen te behouden en zo mogelijk te verbeteren”.

De afgelopen jaren hebben niet alleen wij van het bestuur maar vele dorpelingen al dan niet enthousiast gehoor gegeven aan uw oproep om mee te denken in de windmolenverkenning. We hebben drie enquêtes van de RUG ingevuld, raadsleden uitgenodigd in onze dorpen, ingesproken op bijeenkomsten van de Raad en voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond van de organisatie.

Afgelopen woensdag blijkt dit allemaal voor niets. We hadden ons al die moeite kunnen besparen en blijven achter met het gevoel dat “burgerparticipatie” een wassen neus is voor de gemeente Groningen.: een noodzakelijk “vinkje” op de lijst van te nemen stappen.

De gezondheid van de mensen die wonen in Roodehaan en Engelbert en die verblijven en recreëren bij het Engelberter bad wordt als ondergeschikt rücksichtslos aan de kant geschoven in het belang van de energietransitie, terwijl in Eemspoort met instemming van de gemeente het ene na het andere bedrijfsgebouw verrijst zonder zonnepanelen op het dak.

Daarnaast worden de belangen van de vogels in Westpoort kennelijk hoger ingeschat dan die van de zeearenden en ganzen in en om Roodehaan. Volstrekt onduidelijk is waarom dat is en boze tongen beweren dat het niet de belangen van de vogels zijn, die de gemeente probeert te behartigen.

Of die tongen gelijk hebben, weten we niet. Wél weten wij dat de belangen van de mensen en dieren in de buurt van Roodehaan volstrekt ondergeschikt gemaakt worden aan de wil van de gemeente en dat de zogenaamde inspraak een farce blijkt te zijn.

Thans roept de gemeente ons op om als burgers onze wensen kenbaar te maken over verschillende ontwikkelingen, o.a. het Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de Eemskanaalzone, het Mobiliteitsplan van de gemeente en de komst van de Skaeve Huse nabij Engelbert. Wij vragen ons echter in gemoede af of wij daar nu enige energie in moeten steken of dat ook in deze de gemeente haar plannen al klaar heeft en dat wij als burgers slechts iets mogen inbrengen om de procedure te rechtvaardigen.

Wij nodigen u -wethouders en raadsleden- uit om ons te overtuigen van het nut van de door u ondersteunde burgerparticipaties.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van de Belangenverenging MEER-dorpen,

Marina Weel, voorzitter