Op 9 juni 2021 stond het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone op de agenda van de gemeenteraad.

Hier hebben ingesproken:

 • Marina Weel, voorzitter Belangenvereniging MEER-dorpen
 • Anja van der Linden, namens de werkgroep MEER-bos van de Belangenvereniging MEER-dorpen
 • de heer G. Kamps: voorzitter Stichting NTB Skillspark Groningen Meerstad
 • Karin Hegge: namens de Werkgroep Driebondsbos
 • Annet Ritsema: als inwoner van Middelbert

Daarnaast hebben een aantal natuurorganisaties gezamenlijk per brief hun zorgen uitgesproken over de plannen voor een skillspark.

Het verslag van deze vergadering staat hier.

Marina richt zich in haar reactie met name op de impact van 2100 woningen inclusief bovenwijkse voorzieningen op Middelbert en de MEER-dorpen. Marina geeft aan dat de Belangenvereniging samen met Bureau Meerstad wil meebeslissen over de inrichting van de overgang van het historische Middelberter lint naar de nieuwe Eemskanaalzone.

Annet vraagt om een nieuwe ruimtelijke visie voor de gehele oostflank van de stad, van de Stadshavens en De Driebond tot en met Meerstad en het Lageland en van het Eemskanaal tot de A7. Omarm hierbij de natuur en cultuurhistorie die er in dit gebied is en neem de vraagstukken van deze tijd mee, zoals klimaat, mobiliteit, energie, biodiversiteit en tweedeling.

Anja, Karin en de natuurorganisaties richten zich op het belang en het behoud van het Driebondsbos, zowel het bosgedeelte als het kalere gedeelte met waterplas. Zij noemen dat dit gebied al de natuurwaarde van dit gebied, vooral En wensen hier geen skillspark en geen grootschalig onderhoud en beheer.

Dhr. Kamps is uiteraard voor het skillspark. Na de inspreekronde Daarna hebben de aanwezige raadsleden en wethouder van der Schaaf een reactie gegeven op het SPvE en de insprekers. 

 

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni stonden 3 moties op de agenda:

Motie Driebondsbos in zijn SES (aangenomen):

 • Geen grootschalig onderhoud en beheer in het Driebondsbos totdat de raad een nader besluit heeft genomen in het kader van de ontwikkelstrategie
 • Open overleg aan te gaan met natuurorganisaties over de toekomst van het Driebondsbos, gericht op behoud en versterking van natuurwaarden
 • De versterking van de ecologische waarde in de hele zone langs het Eemskanaal mee te nemen in de uitwerking van de plannen

 

Motie Zeggenschap voor het lint (verworpen): In gesprek te gaan met de bewoners van Middelbert. De bewoners duidelijk te maken waar zij zeggenschap over hebben en waar zij over mogen beslissen.

Deze motie is verworpen na toezegging van wethouder van der Schaaf dat alle omwonenden betrokken worden.

 

Motie sociaal wonen in Eemskanaalzone (verworpen):

 • In plaats van 30% duur segment woningen, slechts 10% in het dure segment te plannen
 • 30% sociale huur en 20% betaalbare koopwoningen te realiseren
 • Dit betaalbaar te maken door een combinatie van erfpacht, langere levensduur van sociale huurwoningen en hogere prijzen te hanteren voor het dure segment, vanaf 1000 euro huur per maand of vergelijkbaar voor koop.