Bijeenkomst klankborgroep Wind Roodehaan 

30 juni in de Engelstede

Aanwezig:  gemeente (2 personen), omwonenden (17 personen)

 1. De agendapunten zijn: 1. uitspraak RvS, 2. besluit raad, 3. uitleg motie en 4. Hoe nu verder?
 2. Voordat met de agenda gestart kon worden, was er bij de aanwezigen veel emotie. Het gevoel overheerst dat de boel al beklonken is. De aanwezigen vragen zich af: waarom zitten we hier? Ze voelen zich niet serieus genomen en hebben het gevoel dat het participatietraject een wassen neus is geweest. De emotie is erg hoog onder de omwonenden.
 3. Uitspraak Raad van State van 30 juni wordt uitgelegd. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het project wind in Roodehaan vertraging hoeft op te lopen.
  De Raad van State roept de rijksoverheid op om de huidige criteria nogmaals te onderzoeken en opnieuw criteria vast stellen op het gebied van slagschaduw, geluid Tot die tijd liggen wind­projecten stil. Men gaat ervan uit dat dit geen jaren gaat duren, maar dat deze criteria met een jaar wel bekend zijn. Dit kan drie dingen betekenen: de huidige criteria blijven van kracht, de criteria worden naar beneden bijgesteld (minder slagschaduw, geluid) of de criteria worden naar boven bijgesteld (meer uren slagschaduw geoorloofd, meer geluid geoorloofd). Omdat we met het project wind in Roodehaan nog in de beginfase zitten en nog niet aan bouwen toe zijn, hoeft deze uitspraak nog niet voor vertraging te zorgen. De omwonenden kunnen de tijd die ze nu hebben, goed benutten om zichzelf goed te verenigen.
 4. Het besluit van de raad betekent dat er verder wordt gegaan met het project wind in Roodehaan, maar niet dat wind nu definitief is, er volgen nog veel beslismomenten. De windverkenning is het boekje dat is opgeleverd aan de raad, aangevuld met alle rapporten en onderzoeken die er zijn gedaan, waaronder de verdieping op de verkenning. De raad heeft alle documentatie en heeft daar haar oordeel op gebaseerd.
 • Reactie van de omwonenden: De meningen zijn ontzettend verdeeld. Bewering is dat een groot deel van de afwezigen hier niet zijn vanuit frustratie en moeheid van het proces, een andere omwonende meent dat Windplatform wel een goede vertegenwoordiging was van alle meningen en dat dat niet de enige reden kan zijn.
 • Aanwezigen benadrukken dat er geen draagvlak is en dat ze alles in hun achtertuin krijgen; onevenredige verdeling van lasten; A7, vuilstort, zonnepark etc.
 1. De motie wordt uitgelegd die tijdens het raadsbesluit is aangenomen. De motie zegt dat er een goed participatietraject moet komen waar omwonenden hun handtekening onder zetten (omgevingsovereenkomst). De motie ziet toe op een goed overleg met jullie (omwonenden). Dit zou een goed participatieproces moeten waarborgen waarbij de gemeente en de omwonenden samenwerken. De omwonenden houden op deze manier een vinger in de pap. Dit betekent echter niet dat omwonenden geen bezwaar kunnen aantekenen tegen de plannen.
 2. De motie zegt niet dat er morgen windmolens komen. De provincie moet ja zeggen, de gemeenteraad moet nog minimaal twee keer ja zeggen. Als dit zo is, als er 2x ja komt, dan gaat het het vergunning traject in. Als dat zo is, dan moet het bovengenoemde besluit van Raad van State gerepareerd zijn. Als dat allemaal klaar is, dan wordt vergunning aangevraagd en wijziging bestemmingsplan. Dan kan de gemeenteraad nog een derde keer zeggen nee. Kortom; er moet nog heel veel gebeuren. Een zienswijze kan pas worden ingediend als er een plan ligt, pas over 1,5 jaar waarschijnlijk. Ook dan kan men pas met advocatuur proces beginnen. Tot die tijd ligt er geen plan waartegen geprocedeerd kan worden door bewoners, wel natuurlijk de oproep om bij alle overlegmomenten met de raad et cetera er iets van te vinden.
 3. Een omwonende haalt aan dat er draagvlak moet zijn in het gebied en dat is er overduidelijk niet. Waarom is er niks gedaan met het (ontbreken van) draagvlak?

Het college heeft drie vragen/opdrachten meegegeven vanaf het begin. 1. Onderzoek draagvlak, 2. Onderzoek de ruimtelijke haalbaarheid en 3. Onderzoek de financiële haalbaarheid.
Draagvlak is in het begin, midden en aan het eind van proces opgehaald. Uitkomst draagvlak platgeslagen: 10% voor, 90% tegen in gebied. Draagvlak moest bepaald worden, maar dat er dus niet alleen naar draagvlak moest worden gekeken. Het college maakt vervolgens een afweging, er wordt niet alleen maar naar draagvlak gekeken.

Grote discussie geweest binnen raad met afweging groot belang, algemeen belang. Uiteindelijk heeft algemeen belang aan het langste eind getrokken. College wil graag dat er binnen grenzen van gemeente Groningen windmolens komen.

 1. Vraag omwonende: Waarom wordt er geen rekening gehouden met de vogels? Vogelbescherming heeft negatief advies afgegeven —> Het is een afweging van verschillende dingen. Westpoort was qua ecologie 20x sterker. Het is niet dat ze op 1 ding zeggen: ja. Het is een afweging. Onze coalitie heeft gezegd; wij vinden wind en zon erg belangrijk. Dit besluit is uiteindelijk een resultante van wat gezegd is.
 • Vraag omwonenden: Is er meegenomen dat er 50 hectare zon komt? Ja, het is meegenomen door college dat er ook een zonnepark komt in besluit wind.
 • Wanneer wordt zonnepark aangelegd? Fase 1 ligt er al, met bouw fase 3 wordt gestart na de zomer en bouw fase 2 pas in 2022/2023.
 1. Vraag omwonenden: Hoe kijkt gemeente midden Groningen ertegenaan? Er zijn natuurlijk veel omwonenden die in gemeente Midden-Groningen wonen.
 • Gemeente Groningen heeft overleg met gemeente Midden-Groningen: midden-Groningen zegt: wij willen geen windenergie, als jullie dat wel willen dan moeten jullie dat zelf weten.
 1. Er is veel frustratie onder de aanwezige omwonenden. Men hamert erop dat als de windmolens er al komen, alle lusten in het gebied moeten blijven en niet volgens Wethouder Broeksma gedeeltelijk moeten terugvloeien naar de hele gemeente.

 

Bruggetje naar energiecorporatie

 1. De gemeenteraad heeft gezegd; ga met windmolens door, met niet op de manier waarop ontwikkelaars dit doen. Ga met de bevolking kijken of je samen kunt, eigenlijk wat er in die motie Betekent dat er aan het einde van deze discussie aan omwonenden wordt gevraagd om een energiecorporatie te starten waar de gemeente mee samen kan werken. Zodat je samen aan tafel zit, samen financiert, samen de vruchten plukken. Dat is allemaal op basis van als het doorgaat. Er worden tegelijkertijd twee sporen ontwikkelt. Eerste spoor is omgevingsovereen­komst met omwonenden, en samen aan tafel zitten met eigen voorwaarden voor ontwikkeling. Tweede spoor is vergunningaanvraag etc. waartegen men nog steeds zienswijze kan indienen, naar Raad van State etc. Men moet omgevingsovereenkomst als achterdeur zien; als we naar Raad van State gaan en het gaat toch door, dan op onze eigen voorwaarden.
 2. Omwonende zegt; als mensen willen participeren in een energiecoöperatie, dan moet er een sluitende begroting zijn. Het moet aantrekkelijk zijn om te participeren. Antwoord: Er is een business case waarin alle kosten en opbrengsten zijn Business case is wel 1,5 jaar oud. Hebben we nog niet opnieuw bekeken; want gemeente wil dit samen bekijken met energiecorporatie. Omwonende: maar voordat je participeert, wil je toch weten wat de opbrengsten zijn? Andere omwonende; het zijn intenties en geen garanties. Je moet een intentieovereenkomst zien als; wij als dorp gaan samen de boel financieren, mits we genoeg zeggenschap hebben etc.
  Vraag omwonenden: wie komt er in aanmerking voor participatieproject? Antwoord: Ook dat kunnen we samen bepalen.
 3. Vraag omwonende; stel we organiseren ons, staat de gang om te procederen dan nog open? Antwoord: Ja, absoluut. Het kan parallel.
 4. De vraag is of de wethouder misschien een keer transparant kan zijn. Want omwonenden weten niet wat er nog meer speelt terwijl er wel dingen gaande zijn. Veel onvrede over A7 corridor. Er is veel onvrede over dat omwonenden al jaren graag willen participeren over ontwikkelingen in gebied samen met gemeente, maar het gebeurt gewoon niet.
 5. Omwonende heeft het gevoel dat er drie kampen ontstaan in Engelbert vanwege allerlei onduidelijkheden. Er spelen allerlei persoonlijke belangen, er zijn problemen van de enkeling. Er lijken veel conflicten te komen door de Daarnaast wederom frustratie over dat omwonenden niet mee mogen denken over ontwikkelingen. Ze moesten er bij toeval achter komen dat er werd gewerkt aan de corridor A7 visie.
 6. Er wordt benadrukt dat met windenergie geprobeerd is om het samen op te pakken. Er is gepoogd jullie allemaal mee te nemen in alle documenten die er liggen.

 

Terug naar participatie traject

 1. De wethouder wil graag voor het einde van het jaar iets ondertekenen met de energie­coöperatie.
  Vraag publiek: Dan vraag je als energiecoöperatie samen met gemeente vergunning aan, dan kun je persoonlijk bezwaar aantekenen tegen je ‘eigen’ vergunning aanvraag? Ja, dat kan!
 2. Waar haal je als corporatie geld vandaan voor omgevingsrapportage etc. wat je nodig hebt voor vergunningsaanvraag? Je bent tonnen verder als je dat allemaal moet financieren. Maar ook om te procederen tegen het plan, daar is geld voor nodig. Er moet goed over nagedacht worden hoe dit gefinancierd gaat worden. Subsidiepotjes, geleend geld e.d.
 3. Het is een kip en ei verhaal. Stel je hebt 50% mensen tegen, maar als ze er dan toch komen, dan willen we wel participeren in een energiecoöperatie i.d. Je hebt dus een deel van de energie coöperatie die procedeert tegen de eigen vergunningsaanvraag. Dus als corporatie betaal je je advocaten dubbel.
 4. Andere omwonenden: volgens mij zit het anders in elkaar. Volgens mij moeten we naar een ontwikkelmaatschappij toe. Dat is de club die de MER gaat laten uitvoeren en die de financiering regelt, de molens bouwt etc. In die ontwikkelmaatschappij zit een deel in het bestuur van de gemeente, en een deel van de mensen is een vertegenwoordiging uit het dorp (uit de energie coöperatie). Dan heb je dus een stem in wat er onderzocht gaat worden etc. Maar die energie coöperatie is niet de partij die zelf die dure onderzoeken laat doen, beton laat storten etc.
  Dus de energiecoöperatie loopt financieel geen risico wanneer de hele ontwikkeling niet doorgaat. De energiecoöperatie heeft iets van invloed over hoe het ontwikkeld gaat worden en hoe rendement verdeeld gaat worden, maar is niet de partij die failliet kan gaan. In die ontwikkelmaatschappij gaat geld in vanuit subsidiepotjes en vanuit gemeente. Dit is een risicodragend project van de gemeente
 5. Wat sterk overheerst is dat omwonenden de windmolens niet willen, maar als ze er dan toch komen dat ze dan wel wat te zeggen willen De vraag die gesteld wordt: hoeveel is dat ongeveer qua geld? Men heeft er nog een hard hoofd in. Antwoord: De motie die er nu ligt is niet niks en dat daar wat mee moet gebeuren.
 6. Omwonende vat samen dat de gemeenteraad op de hoogte is van de weerstand van de omwonenden. Toch heeft de gemeenteraad ervoor gekozen hier een project van te maken.
  In de wetenschap dat die windmolens er komen, heb je liever dat we vroeg in het proces mee gaan denken. Omwonende proeft ook uit de sfeer van deze avond dat men zich ervan bewust is dat ondanks weerstand, die windmolens er wel komen en omwonenden willen graag een vinger in de pap houden.
 7. Omwonende: waarom gebruikte windmolens? Nieuwere hebben veel minder geluid!! Antwoord: Als we dit samen oppakken, we het hier dus over kunnen hebben. Qua hoogte zijn we afhankelijk van airport Eelde, dat is rijksbeleid (die hoogtebeperking).
 8. Omwonende: Is er al over nagedacht wie mee mag doen in energiecorporatie? We moeten dat samen beoordelen, wie is betrokkene, wie is bewonende, wie is belanghebbende?
  In Meerstad-Noord moet dat zelf met omwonenden worden uitgezocht, de kans is groot dat dat hier ook gedaan wordt. De motie wil dat we daar over gaan nadenken!
 9. Omwonende zegt dat gemeente met iets moet komen om uit te werken. De belangen zijn te verschillend om gezamenlijk uit te werken. Zijn idee is dat gemeente een voorzet voor participatieplan maakt, en dan dat wordt voorgelegd aan omwonenden en dat ze er dan op schieten. Dus dat het nog steeds een gezamenlijk plan wordt, maar dan wel met een voorzetje van de gemeente.
 10. Eigenlijk moet je vertegenwoordigers hebben vanuit de gemeenschap. En dat is sterk aan te raden om te doen met officiële entiteit of energiecorporatie in oprichting. Je kunt dat doen vanuit de entiteit; energiecoöperatie in oprichting. Dat moeten niet alleen leden van de klankborgroep zijn. Als het wel door moet gaan, dan is het mooi als je een achterdeur hebt waarin je als omwonenden zeggenschap hebt over windmolens. Dat doe je vanuit de gedachte dat er een dikke kans is dat project doorgaat. En dat omwonenden nog steeds dik tegen zijn en bezwaar gaan aantekenen maar wel een vinger in de pap houden als het project doorgaat.
 11. Omwonende: Hoe steek je dan zo’n participatietraject in? Kun je meerdere plannen opstellen en omwonenden laten stemmen op favoriete plan? Ja dat kan, er is geen leidraad voor. Alles mag.

 

 1. Omwonende wil graag zien hoe investeringsmaatschappij etc. werkt en hoe financiële structuren dan lopen.
 2. Hoe kan de gemeente de bezorgdheid wegnemen bij omwonenden? Als dat weggenomen kan worden, dan krijg je zo’n traject ook veel makkelijker van de grond. Juist nu is 90% van omwonenden tegen windmolens vanwege zicht, gezondheid etc. maar er zijn veel dingen die je niet weg kan nemen. Inwoner haakt daarop in dat je juist nu zelf de regie hebt. Als je met een Chinese externe partij te maken hebt, dan gaat die natuurlijk dik op de grens van eisen zitten. Dan kun je ook in omgevingsovereenkomst vastleggen dat je bijvoorbeeld wil dat ruim aan de eisen moet worden voldaan. Dat er bijvoorbeeld dik aan de geluidseisen moet worden voldaan, en niet dat er op het randje gezeten gaat worden.
 3. Het zou mooi zijn als we met elkaar een goed gevoel hebben bij alle onderzoeken. Samen onderzoeken is dan beter dan wanneer gemeente Groningen onderzoeken laat uitvoeren en het doorstuurt naar omwonenden. Door middel van ontwikkelmaatschappij kun je dit samen oppakken.
 4. Gemeente bevestigd dat alle informatie en onderzoeken die gemeente heeft, 1 op 1 gedeeld is op Windplatform.
 5. Er is geen investeringsmaatschappij. Er zit geen Eneco of wie dan ook achter ons. Grunneger Power is ook geen investeerder. Het is nu aan ons, aan het college, om de motie uit te voeren.
 6. Omwonende: Wat zou erop tegen zijn om uitspraak Raat van State af te wachten? Als je langer moet doorpraten, gaat de zin om te praten er wel Antwoord: Je zou gelijktijdig aan de gang kunnen gaan. Het rijk zegt dat de energietransitie nodig is. We weten niet wanneer dit gerepareerd is, maar we gaan ervan uit dat dit geen 3 jaar duurt voordat de ministeries nieuwe regels klaar hebben. Ik zou zeggen dat je dan het beste ondertussen dit traject vorm kan geven. Omwonende: ik zou nu beginnen. De denderende trein staat nu even stil en we hebben eigenlijk een jaar de tijd gekregen om ons goed te organiseren en klaar te staan op het moment dat het proces weer verder gaat. Ik zou daar gebruik van maken.
 7. Omwonende: hoe ga je zorgen voor een participatieplan waar meerderheid van de leden mee akkoord is? Hoe kom je tot een participatieplan? Hoe ga je met elkaar om? De vraag die nu voorligt; wie gaat de kar trekken? Weer kip en ei verhaal. Je wil natuurlijk weten waar je je voor in schrijft. Maar dan moet er eerst een plan geschreven worden; door gemeente en omwonenden? Hoe gaan we dat dan doen?
 8. Omwonende: Grunneger Power ondersteunt meerdere energie coöperaties. We zouden hun expertise kunnen gebruiken. En dan zullen we leden gaan werven, dan zal er een bestuur moeten komen. Dat is het traject wat we te bewandelen hebben.
 9. Voorstel van omwonende; ik denk dat het handig is alvorens we de gang maken naar bestuur dat we dit over de vakantie heen tillen en bij mensen laten indalen (voor zover dat kan) en informeer je buren.
 10. Omwonende: De echte vraag is; hoe kun je je buren nou lekker maken als je niet weet wat er onderaan de streep overblijft, en hoe het participatietraject verlopen is bij andere projecten? Dan hebben omwonenden veel meer beeld bij het Dan heb je bij een volgende meeting iets om te overleggen.
 11. Omwonende: Kan de wethouder het participatieplan zo in de prullenbak gooien? Ja kan. Advies van niet natuurlijk, niet erg netjes en wat er nu ligt is niet zomaar iets.
 12. Omwonende wil pas aan plan gaan schrijven als er een energiecoöperatie is.

 

Conclusie:

 1. Er is geen draagvlak onder de omwonenden. Maar omwonenden willen wel graag als de windturbines er komen, zeggenschap hebben;
 2. Nee er ligt morgen geen vergunning, wethouder wil einde van het jaar een omgevingsovereen­komst (intentieverklaring). Dat is het voor En omwonenden kunnen zich verenigen in een energiecorporatie om zo een zo groot mogelijke vinger in de pap te houden;
 3. Het college wil graag wind. De kans bestaat dat er na volgend jaar maart weer een links stads college zit, die ontwikkeling gaat dan gewoon Maar er blijft natuurlijk ook altijd een kans dat er een meer rechts college komt.

 

To do gemeente:

 1. We gaan opzoek naar voorbeeldmateriaal van soortgelijke projecten en sturen deze informatie door;
 2. Motie uploaden op Windplatform;
 3. Na de zomer nieuwe sessie, uitnodiging volgt (liefst met wethouder).

 

To do omwonenden:

 1. Omwonenden gaan buren informeren;
 2. Omwonenden kunnen zelf gaan nadenken over participatietraject;
 3. Energiecorporatie (in oprichting) mag er na de zomer komen. Enkele omwonenden willen dat wel initiëren.