Op woensdag 13 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de belangenvereniging. U bent van harte welkom. Graag zien we u op de vergadering in Harry’s café op 13 april om 19.30 uur!

Agenda van de Algemene Ledenvergadering vande Belangenvereniging MEER-dorpen op woensdag 13 april 2016 | Plaats: Harry’s Café | Aanvang: 19.30 uur

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van de ALV van 18 maart 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel verslag penningmeester
5. Verklaring kascommissie
6. Benoeming kascommissie 2016
7. Bestuursverkiezing
8. Toelichting op verschillende zaken die onze dorpen betreffen
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
10. Sluiting