De Belangenvereniging MEER-dorpen stelt zich ten doel de belangen van de inwoners van de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan, de MEER-dorpen, te behartigen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen uit de contributie van onze leden en uit gemeentelijke subsidies.
De belangenvereniging is officieel gesprekspartner voor diverse betrokken partijen zoals gemeente, provincie en Bureau Meerstad.
De secretariële taken zijn, bij gebrek aan een secretaris, verdeeld over meerdere leden.
Ook het afgelopen jaar hebben we weer activiteiten ontplooid op tal van terreinen. Een aantal daarvan wordt hieronder genoemd.

 

VERKEER

1. Parallelweg A7

Het overleg met Meerstad over de aanleg van een parallelweg langs de A7 is wat ons betreft afgerond. Vanaf de rotonde bovenaan bij Lintdal zal de bestaande weg verbreed worden en geschikt gemaakt voor vrachtverkeer. De weg is bestemd voor zandauto’s die vanaf een nog aan te leggen zanddepot (op het land grenzend aan Weenders Hoeve, achter het A7-viaduct Engelbert) zand afvoeren richting snelweg en stad. Voor de meerdorpers is vooral van belang dat ook veel verkeer voor Kuil Banden gebruik zal gaan maken van die weg. Dat verkeer hoeft dan niet meer over de smalle lintwegen in onze dorpen.
Omdat we niet willen dat de parallelweg een sluiproute gaat worden, wordt de weg niet aangesloten op de Engelberterweg. Er komt een blokkade in de aansluiting waar gewoon verkeer niet overheen kan. Landbouwverkeer (dat bij de velden moet komen) kan er nog wel langs.
Een tweede wens van de werkgroep was een alternatief ommetje omdat het huidige fiets- en wandelpad (langs A7) straks ook door auto’s en vrachtwagens gebruikt wordt. We hebben afgesproken dat er achter het nog aan te leggen zanddepot langs, een nieuw semi-verhard pad wordt getrokken. Deze loopt van de onderkant van de Engelberterweg richting de Borgsloot waar een extra brug geplaatst wordt, zodat het pad aansluit op het bestaande fietspad wat daarvandaan naar de Hoofdweg loopt. Ook om het zanddepot zelf heen komt een struinpad te liggen.
De schets van het geplande zanddepot aan de A7 zijn ook aan ons gepresenteerd. Bureau Meerstad heeft daarover in december een inloop-bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd.

2. Verkeersveiligheid

De belangenvereniging heeft begin dit jaar wederom een brief gestuurd naar de raadscommissie Verkeer met de wens om de verkeersveiligheid in Middel- en Engelbert te verbeteren. Wij ontvingen een brief van B&W waarin staat dat het stadsbestuur niet van plan is om nieuwe maatregelen te treffen. Ook verscheen begin maart een artikel in het Dagblad van het Noorden met ditzelfde bericht.
Uiteraard blijft de belangenvereniging op zoek gaan naar andere manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren en blijven we hiervoor aandacht vragen bij de gemeente. Zo hebben we onlangs een gesprek gehad met Wim Koks van de SP. Hij zal aandacht in de commissie Beheer en Verkeer vragen voor de verkeersveiligheid in onze dorpen.
Ook is de belangenvereniging in gesprek geweest met Koen Castelein, raadslid van D’66. Gesprekken met raadsleden kunnen een invloedrijke manier zijn, maar het kost aardig wat tijd en blijkt toch lastig met zo’n klein bestuur.
Werkgroep
De belangenvereniging wil graag een werkgroep opzetten om te bekijken welke acties we als bewoners kunnen opzetten om de verkeersveiligheid in onze dorpen te bevorderen. Tot dusver is er een aanmelding geweest.

3. Het Engelenmeerpad

In juni is het eetbare fietspad officieel geopend door wethouder Paul de Rook. Veel vrijwilligers hebben hier hard aan gewerkt. Er was een feestelijk programma gepland. Het was een geslaagde dag.
Er is door de projectgroep, bestaande uit leerlingen en leerkrachten van de OBS de Driebond, en een aantal bewoners een groenplan gemaakt. De planten en bomen zijn in 2015 geplant. Er worden nog borden bij de fruitbomen en –struiken geplaatst.
De naam ‘Engelenmeerpad’ is voortgekomen uit een prijsvraag op de OBS de Driebond. B&W heeft in oktober nieuwe straatnamen vastgesteld. Het college stelde officieel de benaming Engelenmeerpad vast voor het nieuwe fietspad (Hoofdweg – Engelberterweg).

4. Fietspad Hunzezone

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een fietsbrug over de oude Hunze in Euvelgunne. Het is een onderdeel van een fietsverbinding  tussen de Bremenweg en de Verlengde Bremenweg. De belangenvereniging heeft samen met een aantal direct omwonenden al in 2014 bij de gemeente aangegeven dat dit fietspad naar onze mening geen toegevoegde waarde heeft. Maar het fietspad komt er wel.
We hebben in maart een brief verstuurd naar onder meer het College B&W, waarin wij vragen ons te betrekken bij de inrichting van de brug en het fietspad.
De fietsbrug met verbindend fietspad tussen Bremenweg en Verlengde Bremenweg is geprojecteerd op een plaats waar het bedrijventerrein aan de westzijde van de Euvelgunnerweg al dun is afgeschermd met groen. Met de aanleg van de fietsbrug en het fietspad wordt deze toch al dunne groene afscherming doorbroken. Zonder compenserende groenvoorzieningen zal onder meer een bestaande bedrijfsloods met een opvallende blauwe kleur de Hunzezone in kunnen bulderen. Dat gaat ten koste van de woonomgevingskwaliteit en de beleving van de Hunzezone.
Wanneer de hoogwaardige fietsverbinding zal zijn gerealiseerd, ligt het voor de hand dat fietsers op deze route voorrang krijgen op kruisende wegen, waaronder ook de Euvelgunnerweg. Met het oog daarop hebben wij gevraagd de fietsbrug ter plaatse verlaagd aan te leggen. Anders vormt het van boven komende fietsverkeer, met weinig remmogelijkheid een te grote bedreiging voor het verkeer op de Euvelgunnerweg. Dit geldt ook al voor de overgangssituatie waarin de hoofdverbinding nog niet is gerealiseerd. Het eventuele alternatief van groenvrij maken en houden van de kruising is in dit geval geen optie, gelet op de hierboven geschetste noodzaak van groene afscherming van bedrijfsloodsen.

5. Fietsoversteek Driebondsweg/Middelberterweg

De fietsoversteek bij de Driebondsweg/Middelbertweg wordt aangepast, zodat het veiliger wordt. Het is hopelijk een stap in de goede richting, maar de belangenvereniging heeft wel opmerkingen over de uitvoering.
In de nieuwe situatie moeten de fietsers, komende vanaf de richting van de Middelberterweg, schuin oversteken op de weg. Het verkeer moet hier rekening mee houden en zou dan ook gedwongen moeten worden om snelheid te minderen. Zowel op de Driebondsweg als op de Middelberterweg wordt te hard gereden.
We willen onder andere graag duidelijke verkeersborden die waarschuwen voor overstekende fietsers, duidelijke belijning van de beide oversteken (zowel die van de schuine oversteek als die van oversteek op de Driebondsweg) en betere verlichting bij met name het eerste gedeelte van de Middelberterweg. Er is met ambtenaar Jan Kerkhof een gesprek geweest over deze opmerkingen.

6. Bus

Er is overleg geweest met het OV-bureau over de toekomstige busritten door Middel- en Engelbert. Op termijn zal hier wat in veranderen, heeft onder andere te maken de aansluiting met Meerstad en de nieuwe P+R Meerstad, die bij de rotonde van de Driebondsweg komt te liggen. Op wat voor termijn de routes gaan veranderen en hoe precies is nog niet helder. Maar duidelijk is dat de bus gewoon door Middel- en Engelbert blijft rijden met minstens dezelfde frequentie als nu.

DIVERSE ZAKEN

7. Aardbevingsschade en regeling waardevermeerderingsregeling

De belangenvereniging heeft in februari 2015 een brief opgesteld voor het college van Burgemeester en Wethouders en de raadsfracties van de gemeente Groningen om aandacht te vragen voor het gevoel van rechtsongelijkheid inzake de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering, De regeling gold toen nog niet voor de gemeente Groningen. In april zijn we bij burgemeester den Oudsten op bezoek geweest om dit te bespreken.
In december 2015 werd duidelijk dat huiseigenaren in de provincie Groningen, dus ook in de MEER-dorpen, met een aardbevingschade van minimaal 1.000 euro tot en met 31 januari een aanvraag konden indienen voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. De regeling is bedoeld om woningen met aardbevingschade te verduurzamen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro.

8. Fietstochtje MEER-dorpen met wijkwethouder Mattias Gijsbertsen

In juni bracht wijkwethouder Mattias Gijsbertsen, samen met stadsdeelcoordinator Ruud van Erp en jaap Taheij, een bezoek aan de belangenvereniging. Het was een korte kennismaking, maar een afspraak voor een fietstochtje werd gepland.
Begin oktober heeft het bestuur met de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen en een paar andere ambtenaren een fietstocht gemaakt door de MEER-dorpen. Deze ging van start bij visboer Tammenga. Het was in de namiddag tijdens de spits, dus men kon gelijk ervaren hoe gevaarlijk de oversteek bij de Driebondsweg/Middelberterweg is. Het ligt in de planning dat dit verbeterd gaat worden.
Vervolgens zijn ze via de Engelberterweg gefietst naar de parallelweg A7 gefietst (zie hieronder meer). Ook de locatie van het toekomstige zanddepot is bezocht.
De fietstocht eindigde op het nieuwe Engelenmeerpad.
Het fietstochtje verliep in goede sfeer en was nuttig. We hebben van gedachten kunnen wisselen over diverse zaken die in onze Meerdorpen spelen. De gemeenten Groningen werkt sinds eind 2014 met wijkwethouders.

9. Fractievergadering PvdA

In september heeft de PvdA een fractievergadering belegd in het MFC. Alle bewoners waren hiervoor uitgenodigd. De organisatie van deze vergadering stond los van onze belangenvereniging, maar we hebben van te voren wel doorgegeven welke vraagstukken er leven in de Meerdorpen, zoals het verkeer, de parallelweg, aardbevingsschade, wens naar meer groen, etc. Het was duidelijk dat de fractie zich had verdiept in deze vraagstukken. De fractie was erg belangstellend. Helaas was de opkomst van bewoners niet zo hoog.

10. Kennismaking WIJ-team

In februari heeft de belangenvereniging kennisgemaakt met Lemke Statema. Zij is opbouwwerker van het WIJ-team in Lewenborg en ook van o.a. de MEER-dorpen.
Sinds kort is er een nieuwe samenwerking ontstaan waarbij verschillende hulpverleners onder de naam WIJ-Lewenborg werken. Hun kantoor staat in het Dok.

11. Nieuw ommetje

In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen, bureau Meerstad en de belangenvereniging is  een nieuw ommetje ontwikkeld. Daarover heeft u meer in de vorige Meernieuws kunnen lezen. Naar verwachting wordt dit ommetje in 2016 geopend. De organisatie hiervan ligt in handen van bureau Meerstad.
Vanaf de oostkant van de stad Groningen loopt het ommetje Meerstad, Middelbert en Engelbert de weidse velden in richting de twee lintdorpen. Het voert langs karakteristieke woonhuizen, middeleeuwse kerken en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden om via het Engelenmeerpad, het ‘eetbare pad’, terug te keren in Meerstad.

12. Contributie

De Belangenvereniging is al een aantal jaren bezig geweest over te stappen op automatische incasso en veel dorpsbewoners maken hiervan inmiddels gebruik. Deze machtiging bespaart onze bestuursleden heel veel werk. Tijd die we beter kunnen besteden aan inhoudelijk werk voor de dorpen.