Inspraak School Engelbert 19-11-2009

Vooraf:

Één van de hoofdopdrachten uit de dorpsvisie voor onze vereniging is het behouden van de school in Engelbert.

Zoals wellicht bekend is ligt het in de bedoeling om de school in Engelbert te sluiten om daarmee de stichting van een nieuwe school in deelplan 1 van Meerstad te kunnen realiseren.

De mogelijke sluiting van onze school zal een forse knauw geven met betrekking tot de leefbaarheid en de gezelligheid in onze dorpen. Ook voor het MFC zal de sluiting van de school negatieve consequenties hebben.

 

Al hoewel het een bijzonder moeilijk proces zal zijn gaat onze vereniging zich met hand en tand verzetten tegen de sluiting.

 

Het bestuur van de school is op de hoogte van onze inzet. Van de medezeggenschapraad van de school komt tot nu toe (te) weinig ondersteuning; wellicht omdat gedacht wordt dat de sluiting niet tegen te houden is. Niets is echter minder waar! Op basis van onze onderstaande inspraak hebben alle politieke partijen die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (=het dagelijks bestuur van Meerstad) aan wethouder mw José van Schie de opdracht gegeven om, voorafgaand aan een evt. besluit om een nieuwe school in deelplan 1 Meerstad te nemen, serieus te kijken naar de mogelijkheid om de school in Engelbert te behouden.

 

Er is dus hoop !!!

 

 

 

 

INSPRAAK GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSTAD

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009

DOOR BELANGENVERENIGING MEER-DORPEN

 

 

MENEER DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN

 

HET IS VANDAAG EEN BIJZONDERE DAG VOOR DE BELANGENVERENIGING MEER-DORPEN NAMENS WIE IK, JO LEUNE ,  HIER STA.

 

EEN PAAR UUR GELEDEN HEBBEN WIJ HET EERSTE EXEMPLAAR VAN DE DORPSVISIE VOOR ONZE DORPEN AANGEBODEN AAN DE HEER PETER REHWINKEL, BURGEMEESTER VAN GRONINGEN, EN NU STAAN WE HIER OM IN UW VERGADERING AANDACHT TE VRAGEN VOOR ÉÉN VAN DE HOOFDPRIORITEITEN UIT DIE DORPSVISIE.

 

ONZE INSPRAAK BETREFT UW AGENDAPUNT 6 – BREDE SCHOOL

 

IN ENGELBERT, ÉÉN VAN DE MEER-DORPEN,  STAAT EEN SCHOOL WAAR DE KINDEREN VAN DE ZOGENAAMDE BOVENBOUW KLASSEN VAN DE DRIEBONDSCHOOL HUN ONDERWIJS KRIJGEN.

 

DE LOKALEN VAN HET SCHOOLGEBOUW ZATEN DUSDANIG VOL DAT OP DE SPEELPLAATS NOODLOKALEN GEPLAATST ZIJN.

 

NAAST HET MULTIFUNCTIONEELCENTRUM IN ENGELBERT IS DE SCHOOL DE ENIGE VOORZIENING IN ENGELBERT EN MIDDELBERT DIE OVERGEBLEVEN IS UIT EEN SOCIAAL RIJKE PERIODE EN DIE EEN ONLOSMAKELIJK DEEL VAN DE LEEFBAARHEIDSFACTOR IN ONZE DORPEN IS.

 

DE SITUATIE WAARVOOR WIJ VANAVOND UW AANDACHT VRAGEN IS HET FEIT DAT IN DEELPLAN 1 VAN MEERSTAD EEN NIEUW TE BOUWEN SCHOOL IS VOORZIEN WAARBIJ DE SCHOOL IN ENGELBERT GESLOTEN WORDT EN DE KINDEREN VAN DE SCHOOL IN ENGELBERT GEACHT WORDEN NAAR DE NIEUWE SCHOOL IN DEELPLAN 1 TE GAAN.

 

DIT PLAN STUIT OP GROTE BEZWAREN BIJ DE BEWONERS.

DOOR DIT PLAN WORDT DE LEEFBAARHEID STERK NEGATIEF WORDT BEÏNVLOEDT EN WIJ WILLEN NIET IN DE SITUATIE TERECHT KOMEN WAARIN VEEL DORPEN IN NOORD EN OOST GRONINGEN LIJKEN TE ZITTEN.

 

KOMT BIJ DAT HET MULTIFUNCTIONEELCENTRUM EEN GEWAARDEERDE THUISHAVEN IS VOOR DE KINDEROPVANG,  BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ANDERE ACTIVITEITEN DIE DIRECT MET DE AANWEZIGHEID VAN DE SCHOOL IN ENGELBERT TE MAKEN HEBBEN.

 

HET SLUITEN VAN DE SCHOOL IN ENGELBERT HEEFT OOK NEGATIEVE, OOK FINANCIELE, KONSEKWENTIES VOOR HET MULTIFUNCTIONEELCENTRUM.

 

DE REALISATIE VAN DE BOUW VAN WONINGEN, WAAROP DE PLANNEN VOOR EEN NIEUW TE BOUWEN SCHOOL IN DEELPLAN 1 MEERSTAD GEBASEERD ZIJN VERLOOPT NIET ALS GEDACHT TEN TIJDE VAN HET PLANNEN MAKEN.

 

MET ANDERE WOORDEN, DE KINDEREN VAN DE SCHOOL IN ENGELBERT WORDEN GEBRUIKT OFWEL OPGEOFFERD OM EEN EVENTUELE NIEUWE SCHOOL IN DEELPLAN 1 MEERSTAD IN DE BENEN TE KRIJGEN.

 

ZONDER DE SLUITING VAN DE SCHOOL IN ENGELBERT IS DE REALISATIE VAN EEN SCHOOL IN DEELPLAN 1 MEERSTAD UITGESLOTEN.

 

MENEER DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN, BEKIJK DE SITUATIE EENS VAN DE ANDERE KANT ….

 

HET KINDERAANTAL IN DEELPLAN 1 MEERSTAD ZAL IN DE KOMENDE JAREN SLECHTS MONDJESMAAT TOENEMEN OMDAT DE GEPLANDE WONINGBOUW TRAAG VERLOOPT.

 

HET AANTAL SCHOOLGAANDE KINDEREN IN DEELPLAN 1 ZAL VEEL JAREN ONVOLDOENDE ZIJN OM DE REALISERING VAN EEN SCHOOL DAAR TE RECHTVAARDIGEN.

 

EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS … ONZE DORPEN LIGGEN OOK IN HET MEERSTADPLANGEBIED EN OP UW KAARTEN IS DAAR OOK IN EEN SCHOOL VOORZIEN

 

 

DUS …

 

BOUW EEN NIEUWE SCHOOL IN ENGELBERT EN GEEF DE KINDEREN DIE STRAKS IN DEELPLAN 1 VAN MEERSTAD KOMEN TE WONEN DE MOGELIJKHEID OM NAAR DE NIEUWE SCHOOL IN ENGELBERT TE GAAN.

 

 

VOOR DE AFSTAND BEHOEFT U HET NIET TE LATEN WANT DIE IS VOLGENS MIJ VOOR ALLE KINDEREN GELIJK, WAAR EEN NIEUWE SCHOOL OOK KOMT TE STAAN.

 

IN ENGELBERT HEEFT U DE KINDEREN, DE GROND, HEEFT U EEN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR EN HEEFT U HET MULTIFUNCTIONEELCENTRUM.

 

VOORKOM DAT DE MEER-DORPEN  NU UITGEKLEED EN DOODS WORDEN EN IN EEN LATERE FASE VAN MEERSTAD WEER AANGEKLEED MOETEN WORDEN EN VOORKOM DAN EN-PASSANT DAT DE GEMEENTE GRONINGEN KOMENDE EXPLOITATIETEKORTEN VAN HET MULTIFUNCTIONEELCENTRUM MOET GAAN AANVULLEN

 

MENEER DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN

 

ENGELBERT EN MIDDELBERT HEBBEN EEN EIGEN SCHOOL NODIG EN MET HET HEBBEN VAN EEN SCHOOL BLIJFT DE LEEFBAARHEID EN HET WELBEVINDEN IN ONZE DORPEN BEHOUDEN.

 

DANK U!

 

Belangenvereniging MEER-dorpen

Jo Leune - voorzitter