Voorwoord

De ontwikkeling van de dorpsvisie van en voor de MEER-dorpen (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan) is een initiatief van de Belangenvereniging MEER-dorpen.
Het doel is een, door de inwoners opgesteld, plan van aanpak te krijgen met betrekking tot de dingen die belangrijk gevonden worden voor onze dorpen.

De nu ontwikkelde visie is voor de Belangenvereniging een belangrijk document. Met de dorpsvisie kan de vereniging, beter dan in het verleden, aan lokale en provinciale overheden duidelijk maken hoe de inwoners van de dorpen de toekomst van hun directe woonomgeving zien.
Ook voor overleg met andere groeperingen (bureau Meerstad, woningbouwverenigingen, schoolbesturen etc.) is de dorpsvisie een waardevolle steun in de rug.

De vastgelegde ontwikkelingstendensen hebben een hoog realiteitsgehalte en dragen zonder uitzondering bij aan de leefbaarheid in, met name, de dorpen Engelbert en Middelbert.

De voor de realisatie benodigde financiële middelen zullen moeten komen uit budgetten die o.a. bij Gemeente en Provincie beschikbaar zijn. Mede door de nu voorliggende visie wordt het mogelijk om projecten te verdelen over meerdere jaren.

De in deze dorpsvisie vastgelegde ontwikkelingen zijn voor de Belangenvereniging richtinggevend waarbij, uiteraard, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten een rol zullen blijven spelen.

Namens de Belangenvereniging wil ik iedereen die bijgedragen heeft aan het tot stand komen van deze dorpsvisie t.w. de inwoners die meegedaan hebben aan de keukentafelgesprekken , de leden van de werkgroep en de projectleider van de VGD die ons sturend en ondersteunend heeft begeleid, bedanken.

Jo Leune
Voorzitter Belangenvereniging MEER-dorpen

Klik hier voor de volledige Dorpsvisie 2010 in pdf formaat