De Belangenvereniging MEER-dorpen verkrijgt haar benodigde middelen uit (gemeentelijke) subsidies maar ook uit contributies van onze leden.

Alle inwoners van de MEER-dorpen kunnen lid worden van de vereniging, graag zelfs. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor de vereniging bedraagt momenteel € 5,-- per kalenderjaar (of delen daarvan) voor leden die gebruik maken van een incasso of per bank betalen vóór 1 juni van het lopende jaar en € 7,-- per jaar voor leden die per bank (na 1 juni) of contant betalen. Op dit moment is 80% van de huishoudens in de MEER-dorpen lid van de Belangenvereniging.

De contributie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL68 RABO 0346 2113 28 t.n.v. Belangenvereniging MEER-dorpen, graag met vermelding van uw woonadres.

Voor vragen over uw (nieuw) lidmaatschap, uw machtiging of betaling kunt u terecht bij de penningmeester Kees Oosterhuis – via het contactformulier of 06 51 402 855.